Go To Content
:::

Pingtung Branch, Administrative Enforcement Agency, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Tiếng Việt (Việt Nam) (Vietnamese) 越南

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-03-12
  • View count:565
vietnamese.

 

Tiếng Việt (Việt Nam) (Vietnamese) 越南

English

quy trình đại lý

Process Information

Quy trình thanh toán tại chỗ bắt buộc

1. Người có nghĩa vụ tại chi nhánh

2. Hướng dẫn nhân viên bộ phận trợ giúp

3. Mô tả đơn vị đảm nhận

  (1) Đại lý chuyển nhượng không có đại lý thường trú

Người có nghĩa vụ nộp tiền cho thủ quỹ và nhận biên lai

  (2) Đại lý chuyển nhượng có đại lý thường trú

Vui lòng thanh toán tại quầy của đại lý chuyển khoản và lấy biên lai

Obligor on-site payment process

1. The obligor to the branch office

2. Help Desk Staff Guidance

3. Description of the undertaking unit

  (1) The transfer agency has no resident agent

The obligor pays the cashier and receives a receipt

  (2) The transfer agency has resident agents.

Please pay at the agent of the transfer agency and get a receipt.

Thông tin dịch vụ đại lý

Authorities Information

1. Giờ làm việc của đại lý

(1) Giờ làm việc chính 9:00-12:30, 13:30-17:00

(2) Nghỉ trưa 12:30-13:30

Thời gian đi làm linh hoạt 8:00-9:00, 17:00-18:00

(3) Trung tâm dịch vụ tiện lợi sẽ phục vụ bình thường vào buổi trưa (12:30-13:30)

1. Authorities Hours

(1) Fixed Working Hours

Whole day, 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

(2)Flexible Working Hours

Whole day, 8:00-9:0017:00-18:00

(3) Lunch Break 12:00 - 13:30, not staggered

tổng đài điện thoại

08-7366626

Bàn dịch vụ (máy lẻ 2501 hoặc 2502 hoặc 9)

2. Telephone

TEL+886-8-7366626 Information 2501 or 2502 or 9

địa chỉ cơ quan

Address

Số 28, ngõ 180, đường Jianfeng, thành phố Pingtung, huyện Pingtung

No.28, 180 Lane,Jian-Feng Rd. , 900212 Pingtung City, Pingtung County , Taiwan (R.O.C.)

Video tuyên truyền (Propagation Video)

Vietnamese promotional video (Youtube video).

Vị trí và Bản đồ (Location and Map)

map

Go Top